Zapisy do francuskiej szkoły podstawowej

Zapisy do francuskiej szkoly podstawowej

5 kwietnia 2016

ZAPISANIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dzieci są zapisywane do szkoły na początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w trakcie którego osiągają wiek 6 lat.

W JAKIM WIEKU ZAPISAĆ DZIECKO DO SZKOŁY ?

Kształcenie jest obowiązkowe począwszy od lat sześciu.

Dzieci są zapisywane do szkoły na początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w trakcie którego osiągają wiek 6 lat. Żadne dziecko powyżej 6 roku życia nie może być pozostawione w przedszkolu z wyjątkiem :

 • w przypadku indywidualnego toku nauczania,

 • decyzji departamentalnej komisji odwoławczej do spraw decyzji o kontynuowaniu nauki w szkole.

Zlecenie objęcia nauczaniem szkolnym w klasie pierwszej może być wystosowane w stosunku do dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia, a które są gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Po informacje na temat tej procedury można się zgłaszać bezpośrednio do szkoły lub do inspektoratu szkolnego.

W JAKIEJ SZKOLE KSZTAŁCIĆ DZIECKO ?

Możesz posłać Swoje dziecko do szkoły publicznej lub prywatnej, i oprócz tego kształcić je w domu. W tym ostatnim przypadku musisz dokonać zgłoszenia w merostwie oraz w inspektoracie szkolnym. Takiego zgłoszenia należy dokonywać co roku. Kontrole będą przeprowadzane, aby upewnić się co do poziomu kształcenia oraz stanu zdrowia dziecka.

Odnosząc się do szkół publicznych, jeśli istnieje w Twojej gminie wiele szkół, Urząd Gminy wskaże wam szkołę odpowiadającą waszemu obszarowi zamieszkania. Twoje dziecko będzie musiało uczęszczać do szkoły w wyznaczonej przez Urząd Gminy placówce z wyjątkiem odstępstwa od tej decyzji na wniosek mera.

JAKIE POWZIĄĆ KROKI W CELU ZAPISANIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ ?

W przypadku, gdy dziecko uczęszczało do przedszkola :

Często, dziecko jest automatycznie rejestrowane na koniec ostatniej klasy przedszkola w szkole do której przynależycie geograficznie w waszej gminie. Ale nie zawsze tak jest. Zasięgnijcie informacji w Urzędzie Gminy.

W przypadku, gdy dziecko nie uczęszczało do przedszkola :

Udaj się do Urzędu Gminy w waszym miejscu zamieszkania i zabierz ze sobą :

 • książeczkę rodzinną, która zawiera potwierdzenie aktu małżeństwa, akty urodzenia i inne dokumenty urzędowe dotyczące rodziny,

 • dowód osobisty lub kopię odpisu aktu urodzenie,

 • potwierdzenie adresu miejsca zamieszkania,

 • dokument potwierdzający, że dziecko zostało poddane obowiązkowemu szczepieniu zgodnie z wiekiem zaznaczonym w kalendarzu szczepień.

Następnie dokonaj wpisu Twojego dziecka na listę uczniów u dyrektora lub dyrektorki szkoły podstawowej przedstawiając :

 • potwierdzenie zapisu dziecka wydane przez merostwo,

 • książeczkę rodzinną, która zawiera potwierdzenie aktu małżeństwa, akty urodzenia inne dokumenty urzędowe dotyczące rodziny, dowód osobisty lub kopię odpisu aktu urodzenia,

 • dokument potwierdzający, że dziecko zostało poddane obowiązkowemu szczepieniu zgodnie z wiekiem zaznaczonym w kalendarzu szczepień, ( na przykład książeczka szczepień).

Pożądane jest, aby poznać dni i godziny w jakich są przyjmowani rodzice w celu dokonania zapisu dzieci do szkoły podstawowej, dowiadując się o zapisach z początkiem kwietnia aż do rozpoczęcia następnego roku szkolnego. Jeśli dziecko nie zmienia szkoły, nie będziecie musieli ponawiać zapisu co roku.

Zmiana instytucji edukacyjnej (szkoły) bez zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tej samej gminy.

W tym celu trzeba :

 • zweryfikować czy szkoła, którą wybraliście dysponuje wolnymi miejscami,

 • uzyskać w merostwie pozwolenie na zmianę szkoły (nie jest ono wydawane automatycznie),

 • przystąpić do zapisu dziecka do wybranej przez was szkoły,

 • uprzedzić dyrektora szkoły, do której przynależycie normalnie, o otrzymaniu pozwolenia na zmianę szkoły.

Twoje dziecko uczęszczało do przedszkola w innej gminie niż ta w której mieszkacie

Jeśli życzysz sobie :

 • aby Twoje dziecko, kontynuowalo naukę w tej gminie, trzeba przedsięwziąć te same kroki jak w przypadku pierwszego zapisu w innej gminie,niż ta w której mieszkacie,

 • aby Twoje dziecko rozpoczęło edukację w gminie w której jest wasze miejsce zamieszkania, trzeba przedsięwziąć te same kroki jak w przypadku gdy dziecko nigdy nie uczęszczało do przedszkola.

Najpierw uprzedź dyrektora przedszkola, do którego uczęszczało Twoje dziecko. Dyrektor jest zobowiązany dostarczyć wam potwierdzenie skreślenia dziecka z listy uczniów, abyś mógł zapisać dziecko do innej szkoły. Następnie udaj się do merostwa w waszym nowym miejscu zamieszkania i postępujcie tak jak w przypadku pierwszego zapisu do szkoły podstawowej.

Zapisanie dziecka do szkoły w innej gminie niż ta, w której mieszkacie.

Zwróć się do merostwa gminy, w której chcesz zapisać dziecko do szkoły. Twój wniosek o zapisanie dziecka do szkoły w tej gminie może zostać odrzucony. Jednak przyjęcie może być usprawiedliwione brakiem szkoły w gminie, w której mieszkacie lub przez pewne szczególne sytuacje. W przypadku, gdy napotkasz trudności, skontaktuj się ze służbami inspekcji szkolnej w waszym departamencie.

W momencie, gdy dziecko jest wpisane na listę uczniów w szkole podstawowej w gminie, w której chcesz, aby się uczyło, ma prawo w tej samej szkole dokończyć swoją edukację w zakresie szkoły podstawowej.

Jakie szczepienia są obowiązkowe ?

Aby rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy dokonać obowiązkowego szczepienia (z wyjątkiem przeciwskazań medycznych). Szczepieniem obowiązkowym jest :

D.T-POLIO- przeciw błonicy, tężcowi i polio (chorobie Heinego- Medina)

Szczepienia przeciw ospie, różyczce i krztuścowi nie są obowiązkowe.

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej, po zmianie miejsca zamieszkania ?

Uprzedź o zmianie szkoły i miejsca zamieszkania dyrektora szkoły, do której uczęszczało Twoje dziecko. Dyrektor jest zobowiązany dostarczyć Ci potwierdzenie skreślenia dziecka z listy uczniów. Następnie udaj się do merostwa w waszym nowym miejscu zamieszkania zabierając ze sobą :

 • książeczkę rodzinną, która zawiera potwierdzenie aktu małżeństwa, akty urodzenia inne dokumenty urzędowe dotyczące rodziny,

 • dowód osobisty lub kopię odpisu aktu urodzenia,

 • potwierdzenie adresu miejsca zamieszkania,

 • dokument potwierdzający, że dziecko zostało poddane obowiązkowemu szczepieniu zgodnie z wiekiem zaznaczonym w kalendarzu szczepień. (np. książeczka szczepień).

Potwierdzenie zapisania dziecka do szkoły będzie wydane przez merostwo. To potwierdzenie wskazuje szkołę, do której dziecko zostało przydzielone. Następnie udaj się z niniejszym potwierdzeniem, do wyznaczonej przez merostwo szkoły, aby dokonać wpisu na listę uczniów przez dyrektora lub dyrektorkę szkoły.

Wpisanie na listę uczniów Twojego dziecka będzie dokonane przez dyrektora szkoły po przedstawieniu :

 • poświadczenia zapisu dziecka do szkoły podstawowej wystawione przez merostwo,

 • dokumentu potwierdzającego, że dziecko zostało poddane obowiązkowemu szczepieniu zgodnie z wiekiem zaznaczonym w kalendarzu szczepień, (np. książeczka szczepień)

 • potwierdzenia skreślenia z listy uczniów przez dyrektora poprzedniej szkoły.


Źródło : L'inscription à l'école élémentaireWasze komentarze