Zapisy do francuskiego gimnazjum lub liceum

Zapisy do francuskiej szkoly

5 kwietnia 2016

OBJĘCIE NAUCZANIEM SZKOLNYM W GIMNAZJUM LUB LICEUM DZIECKA POCHODZĄCEGO Z ZAGRANICY.

Młoda osoba nowoprzybyła do Francji (Francuz lub obcokrajowiec), która nie opanowała dostatecznie języka francuskiego lub nauczania początkowego, jest przyjęta do jednostki nauczania oraz do klasy szkoy powszechnej. Obowiązek szkolny nakładany jest na tej samej zasadzie, na uczniów francuskojęzycznych lub nie, przybyłych do Francji. Uczeń jest najpierw poddany ocenie, aby poznać potrzeby dotyczące jego dalszego kształcenia.

Ocena stanu wiedzy ucznia po przybyciu do Francji

Uczeń i jego rodzina, w pierwszej kolejności spotykają się z psychologiem (doradcą zawodowym), który analizuje przebieg edukacji ucznia i organizuje ocenę z punktu widzenia pedagogicznego.

Następnie grono powołane do tej oceny przekazuje wnioski nauczycielom odpowiedzialnym za przyjęcie ucznia. Jego przydzielenie jest natychmiast ogłoszone przez organy szkoły, które rozważają :

  • profil (szkolny) ucznia ustalony w trakcie oceny,

  • możliwość przyjęcia do danej jednostki nauczania dostosowanej do poziomu ucznia oraz do odległości od jego miejsca zamieszkania.

UWAGA !

Zapisanie ucznia do gimnazjum bądź liceum musi być dokonane przez rodziców ( lub przez opiekuna prawnego dziecka bądź przez osobę, której powierzono opiekę nad dzieckiem) w merostwie a następnie u dyrektora placówki edukacyjnej.

Nauka szkolna

W zależności od swojego poziomu, uczeń jest kierowany przez organy szkoły :

  • do jednostki pedagogicznej dla uczniów niefrancuskojęzycznych (UPE2A), którzy byli objęci obowiązkiem szkolnym w swoim ojczystym kraju,

  • do jednostki pedagogicznej dla uczniów niefrancuskojęzycznych, którzy wcześniej nie byli objęci obowiązkiem szkolnym.

Uczeń, który już wcześniej był objęty nauczaniem szkolnym w swoim ojczystym kraju, jest zapisany do zwykłej klasy odpowiadającej jego poziomowi nauczania nie przekraczającemu różnicy wieku o więcej niż dwa lata w stosunku do wieku klasy.

Uczeń korzysta z jednej strony z nauczania proponowanego w zwykłej klasie i z indywidualnego czasu zajęć. Jego plan lekcji musi być identyczny z planem zajęć innych uczniów należących do tego samego poziomu.

W miejscach, gdzie rozproszenie uczniów nie pozwala na ich zgrupowanie w jednostce pedagogicznej, realizowane jest nauczanie indywiduqlne języka francuskiego.

Uczeń, który nie był poddany obowiązkowi szkolnemu lub był częściowo poddany temu obowiązkowi w swoim ojczystym kraju i jest w wieku pozwalającym na uczęszczanie do gimnazjum jest przyjmowany w pełnym wymiarze czasu do UPE2A1 w celu nauki języka francuskiego. Uczeń musi w takiej jednostce nabyć poszerzoną wiedzę z zakresu szkoły podstawowej. Może także uczestniczyć w zajęciach w zwykłej klasie gdzie opanowanie pisanego języka francuskiego nie jest niezbędne (muzyka, zajęcia wychowania fizycznego, plastyka…).

Celem jest aby uczeń nowoprzybyły mógł uczestniczyć, jak najszybciej, we wszystkich zajęciach w zwykłej klasie (w większości przypadków po roku nauki).

Uczeń jest regularnie oceniany, bez oczekiwania na koniec roku szkolnego.

Uczeń korzystający z nauczania w jednostce pedagogicznej może pobierać naukę przez wiele lat, aby uzupełnić swoją znajomość języka francuskiego.

Starsze dzieci lub dzieci kształcone w mniejszym stopniu w swoich krajach ojczystych mogą liczyć na pomoc i są prowadzone według projektu nauczania przystosowanego do ich znajomości i umiejętności posługiwania się językiem francuskim.

Znaczy to że :

Młodzież w wieku 16 lat podlegająca obowiązkowi szkolnemu, może być przyjęta do szkoły zawodowej, do liceum ogólnokształcącego lub do technikum i może korzystać z indywidualnego projektu zawodowego.

Międzynarodowy certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym :

Młodzież w wieku między 12 a 17 rokiem życia, może zdać egzamin językowy i otrzymać certyfikat językowy (DELF) w wersji junior.

DELF jest to oficjalny certyfikat francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest językiem ojczystym. Jest on wydawany przez Międzynarodowe Centrum Pedagogiczne (CIEP) i jest uznawany na arenie międzynarodowej.

(1) Jednostka pedagogiczna dla osób przebywających we Francji, których językiem ojczystym jest inny język niż język francuski.

Źródło : Scolarisation au collège ou au lycée d'un enfant venant de l'étrangerWasze komentarze