Wniosek o obywatelstwo francuskie w wyniku małżeństwa z obywatelem Francji

obywatelstwo francuskie

11 czerwca 2016

Dane z 18 stycznia 2016 , potwierdzone przez Dyrekcję Informacji Prawno-Administracyjnych (podlegającą pierwszemu ministrowi)

Małżeństwo z obywatelem francuskim nie ma automatycznego wpływu na obywatelstwo. Nabycie obywatelstwa francuskiego odbywa się w trybie wniosku, jeśli są spełnione określone warunki (czas trwania małżeństwa, wspólnego pożycia, asymilacji ...).

Czas trwania małżeństwa

Można nabyć obywatelstwo francuskie poprzez złożenie wniosku po upływie 4 lat małżeństwa.

Okres wspólnego zamieszkania jest przedłużony do 5 lat, jeśli w chwili złożenia wniosku o obywatelstwo francuskie, wnioskodawca nie może udowodnić że :

- przebywał w sposób ciągły i legalnie (zgodnie z datą na karcie pobytu lub na prowizorycznym potwierdzeniu pobytu) we Francji przez co najmniej 3 lata od daty ślubu,

- albo, że w przypadku zamieszkania za granicą, podczas wspólnego pożycia jego francuski małżonek został zarejestrowany w rejestrze obywateli francuskich przebywających za granicą.

Jeśli małżeństwo zostało zawarte za granicą, musi zostać wpisane do rejestru stanu cywilnego francuskiego.

Legalny pobyt

Wnioskodawca musi legalnie przebywać we Francji i posiadać kartę pobytu lub prowizoryczne potwierdzenie pobytu.

Francuskie obywatelstwo nie może być przyznane, jeśli wnioskodawca jest objęty wciąż ważną procedurą o wydalenie lub zakazem pobytu na terenie Francji nie w pełni wyegzekwowanym.

Wspólne pożycie

Wspólne pożycie emocjonalne i materialne nie może zostać zakończone ze współmałżonkiem, który z kolei musi wciąż posiadać obywatelstwo francuskie.

Asymilacja

Wnioskodawca musi wykazać się wystarczającą znajomością języka francuskiego, charakteryzująca się przede wszystkim zrozumieniem języka niezbędnego do zarządzania bieżącymi sprawami i sytuacjami życia codziennego.

Wnioskodawca musi podać narodowość (lub narodowości), którą już posiada, oraz określić czy chce ją zachować lub z niej zrezygnować.

Niekaralność

Wnioskodawca nie może nabyć obywatelstwa francuskiego, jeśli jest w jednym z następujących przypadków :

- został skazany za przestępstwo stanowiące pogwałcenie podstawowych interesów narodu lub akt terroryzmu,

- został skazany na co najmniej 6 miesięcy więzienia bez zawieszanie (za jakiekolwiek przestępstwo).

Ograniczenia te nie mają zastosowania, jeśli wnioskodawca został poddany rehabilitacji lub zapis o jego skazaniu został wykreślony z druku nr 2 twojego rejestru karnego.

Gdzie złożyć deklarację ?

W Paryżu :

Paryska prefektura policji, biuro naturalizacji

W pozostałych przypadkach :

W zależności od przypadku, deklarację należy złożyć :

- w centrum regionalnym naturalizacji departamentu wnioskodawcy jeśli takowe istnieje,

- w centrum regionalnym naturalizacji departamentu sąsiedniego, jeśli takowe nie istnieje w departamencie wnioskodawcy.

Należy skontaktować się z prefekturą (lub sprawdzić na jej stronie internetowej) by zapoznac się z warunkami składania deklaracji w twoim departamencie.

Niezbędne dokumenty

Należy dokonać deklaracji przy użyciu formularza CERFA nr 15277 wypełnionego w 2 egzemplarzach, datowanego i podpisanego.

Wykaz dokumentów jest podawany przez służby prefektury lub konsulatu.

Przed złożeniem wniosku, upewnij się w prefekturze, które dokumenty muszą być dostarczone w oryginale, a które mogą być kopiowane.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :

- Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (np. jego karta pobytu, paszport lub inny dokument tożsamości wydany przez kraj pochodzenia),

- Dowód tożsamości jego francuskiego małżonka : oficjalny dokument wydany przez administrację francuską ważny lub nieważny od mniej niż 2 lat, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz zdjęcie,

- Niedawny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, zawierający imię i nazwisko oraz pełny adres,

- Dowód (lub dowody) regularnego i ciągłego pobytu we Francji, przez co najmniej 3 lata od ślubu. Przykłady : karta pobytu, potwierdzenie złożenia podania o kartę pobytu lub podania o azyl, prowizoryczne zezwolenie na pobyt, umowa o pracę, certyfikat biura pośrednictwa pracy, rachunki za elektryczność, odcinki wypłat …)

- Odpis zupełny aktu urodzenia wydany przez urząd stanu cywilnego w miejscu urodzenia (w przypadku niemożności dostarczenia kopii tego dokumentu, lub w przypadku przedstawienia wyciągu wielojęzyczego, inne dokumenty będą wymagane),

- Niedawny kompletny odpis (sprzed mniej niż 3 miesięcy) aktu małżeństwa lub gdy małżeństwo zostało zawarte za granicą, niedawny odpis (także sprzed mniej niż 3 miesięcy) transkrypcji tego aktu wydany przez francuski konsulat lub centralny urząd stanu cywilnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Nantes,

- Oświadczenie na honor obojga małżonków potwierdzające, że w dniu złożenia wniosku, wspólnota pożycia, zarówno emocjonalnego jak i materialnego, nie dobiegła końca od dnia zawarcia małżeństwa. Certyfikat ten jest oparty na modelu wydanym przez prefekturę lub konsulat. Małżonkowie muszą stawić się osobiście i podpisać go razem przed urzędnikiem prefektury lub konsulatu w dniu złożenia wniosku.

- Wszystkie najnowsze i spójne dowody wspólnoty pożycia między małżonkami : mianowicie pełny odpis aktu urodzenia dzieci urodzonych przed lub po ślubie i potwierdzających pochodzenie w linii prostej od obojga małżonków, wspólne deklaracje podatkowe małżnków, wspólny akt zakupu lub wspólną umowę najmu mieszkania i ostatnią fakturę za wynajem z danymi obojga małżonków …

- Certyfikat narodowości francuskiej, akty stanu cywilnego lub wszystkie inne dokumenty wydane przez władze francuskie (wzmocnienie dekretu naturalizacji lub potwierdzenie złożenia wniosku) będące w stanie wykazać, że mąż posiadał obywatelstwo francuskie w dniu ślubu i zachował je (krajowe dokumenty tożsamości i karty konsularne nie są akceptowane)

- Dyplom lub świadectwo potwierdzające wystarczający poziom znajomości języka francuskiego,

- Odpis zupełny aktu urodzenia każdego małoletniego dziecka innej niż francuska narodowości, stanu wolnego, ślubnego lub nieślubnego lub w pełni adoptowanego, mogącego stać się Francuzem. W tym przypadku, należy także przedstawić dokumenty uzasadniające stałe lub naprzemienne miejsce zamieszkania dziecka z wnioskodawcą (zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka, zaświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego z tego roku, orzeczenie o opiece nad dzieckiem),

- Z wyjątkiem szczególnych przypadków, wyciąg z rejestru karnego poświadczający o niekaralności lub podobny dokument dotyczący niekaralności wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju lub krajów, w których wnioskodawca mieszkał w ciągu ostatnich 10 lat, lub jeśli nie jest w stanie dostarczyć tych dokumentów, kraju swojego obywatelstwa. Jeśli wnioskodawca jest w stanie udowodnić, że zamieszkuje we Francji od ponad 10 lat, nie musi składać wyciągów z zagranicznych rejestrów karnych.

- Jeżeli małżonkowie zamieszkiwali razem za granicą i gdy czas trwania małżeństwa jest krótszy niż 5 lat : dowód wpisu francuskiego małżónka w rejestrze obywateli francuskich zamieszkujących poza granicami Francji za czas wspólnego pożycia za granicą,

- Jeśli nastąpiła adopcja dziecka : kopia odpisu decyzji dotyczącej pełnej adopcji dziecka przez wnioskodawcę lub, w przypadku braku tego dokumentu, kopię decyzji wraz ze wszystkimi dokumentami uzasadniające pełny charakter adopcji,

- Jeżeli wnioskodawca już był w związku małżeńskim : pełne kopie aktu małżeństwa i dowodów jego zaprzestania (orzeczenie rozwodu, akt zgonu poprzedniego współmałżonka). Dokumenty te mogą nie być wymagane od francuskiego współmałżonka, o ile nie mogą kwestionować zasadności wniosku (np. obecne małżeństwo nosi znamiona nieważności poprzez bigamię lub narodowość francuska uzyskana na podstawie działań noszących znamiona oszustwa),

Koszt złożenia wniosku

- Wniosek o nadanie obywatelstwa francuskiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 55€. Opłatę należy uiścić za pomocą zwykłego znaczka skarbowego.

Decyzja administracji

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli wnioskodawca złożył komplet dokumentów, otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

Zostanie przeprowadzone dochodzenie w celu :

- sprawdzenia ciągłości wspólnego pożycia uczuciowego i materialnego między małżonkami od dnia zawarcia małżeństwa,

- oceny, czy istnieją powody, aby sprzeciwić się nabyciu obywatelstwa francuskiego w związku z niegodnością wnioskodawcy lub brakiem jego asymilacji (z powodów inncyh niż język).

Wniosek wraz załącznikami zostaje następnie przekazany do zbadania i wydania decyzji do Ministerstwa do spraw imigracji, które ma rok od złożenia wniosku na wydanie decyzji.

Decyzja pozytywna

Jeśli wnioskodawca spełnia warunki i jeśli rząd francuski nie sprzeciwi się temu, minister do spraw imigracji akceptuje wniosek o nadanie obywatelstwa.

Wnioskodawca staje się wtedy Francuzem od dnia podpisania oświadczenia o chęci nabycia obywatelstwa.

Kopia tego oświadczenia, na której powinno widnieć potwierdzenie wpisu, powinna zostać wydana przez prefekturę właściwą dla miejsca zamieszkania (lub konsulat, jeśli wnioskodawca zamieszkuje za granicą).

Kopia ta musi być starannie zachowana. Jest to dowód na posiadanie narodowości i służy do wydania certyfikatu obywatelstwa francuskiego i dowodu osobistego.

Odrzucenie wniosku

Jeżeli jeden z warunków nie jest spełniony, minister do spraw imigracji odmawia rejestracji wniosku.

Ministerstwo powiadamia wniskodawcę uzasadniając swoją decyzję i wnioskodawca ma 6 miesięcy na odwołanie się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zaieszkania.

Sprzeciw rządu

Francuski rząd może sprzeciwić się, dekretem Rady Państwa, nabyciu francuskiego obywatelstwa ze względu na niegodność lub brak asymilacji językowej, w terminie do 2 lat licząc od :

- daty otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku,

- dnia, w którym decyzja sądu stwierdzająca ważność oświadczenia o obywatelstwie stała się prawomocna.

Poligamia lub wyrok za przemoc powodującą okaleczenie lub trwałe kalectwo dziecka poniżej 15 roku życia są uważane za brak asymilacji.

W przypadku sprzeciwu rządu, uważa się, że obywatelstwo francuskie ​​nigdy nie zostało nabyte.

Podważenie rejestracji wniosku przez przez prokuraturę generalną

Prokurator generalny może sprzeciwić się rejestracji wniosku w ciągu 2 lat, jeżeli warunki nie zostaną spełnione.

Sprzeciw może nastąpić również w przypadku kłamstwa lub oszustwa w okresie 2 lat po ich odkryciu.

W przypadku przerwania wspólnego pożycia w ciągu 12 miesięcy od daty rejestracji nastepuje domniemanie oszustwa.

Źródło : Déclaration de nationalité française par mariageWasze komentarze